Meerderheid klachten over Covid-19-nieuwsartikelen gekoppeld aan anonieme Facebook-groep

DE PERSOMBUDSMAN heeft gezegd dat de meeste klachten over Covid-19-nieuwsartikelen door een anonieme Facebook-groep aan een campagne kunnen worden gekoppeld.

Volgens het jaarverslag van de Press Council of Ireland en het Office of the Press Ombudsman, dat vandaag is gepubliceerd, is een groot deel van de klachten gerelateerd aan de Covid-19-pandemie.

Uit het jaarverslag blijkt dat het bureau van de Ombudsman in 2021 527 klachten heeft ontvangen, een stijging van 50% ten opzichte van 2020. Het was het op één na hoogste aantal klachten in een jaar.

Ongeveer 200 van de klachten hadden betrekking op de berichtgeving over de Covid-19-pandemie.

Het rapport stelt dat sociale media een “motor” waren bij het genereren van veel van deze klachten.

“Bij de meeste klachten die werden ontvangen over Covid-19-artikelen was dat ze het onderwerp waren van een behoorlijk krachtige Facebook-campagne door een anonieme Facebook-groep”, staat er.

“De Facebook-groep heeft de tekst van de klachten voor een aantal artikelen aan het Bureau ter beschikking gesteld en de volgers opgeroepen een klacht in te dienen bij de Persombudsman.”

Hoewel er geen regel is om te zeggen dat klachten niet op deze manier kunnen worden ingediend, stelt het rapport dat dergelijke campagnes geen enkel voordeel hebben, aangezien het kantoor al lang een beleid heeft om, wanneer het meerdere klachten over één artikel ontvangt, alle klachten te verwerken. de klachten door de instelling van een ‘hoofd’ klager.

“Meerdere klachten die via socialemediacampagnes zijn ingediend, belemmeren alleen de efficiënte en effectieve werking van het klachtenproces”, aldus het.

In 2021 heeft de Persombudsman zeven klachten gegrond verklaard, waarvan twee met betrekking tot Covid-rapportage. In beide gevallen constateerde hij dat de privacyvereisten van Principe 5 van de Gedragscode van de Persraad – privacy – waren geschonden.

Een klacht dat Principe 5 was geschonden in een voorpaginaverslag van de rechtbank in Kerry’s Eye werd gegrond verklaard. Het rapport bevatte informatie dat een zitting van de rechtbank moest worden geschorst vanwege een positieve test op Covid-19 van een garda-getuige. De senior garda werd genoemd en zijn foto was inbegrepen. De klacht werd gegrond verklaard op basis van de publicatie van persoonlijke medische informatie zonder toestemming.

Kerry’s Eye heeft echter met succes beroep aangetekend tegen de beslissing van de ombudsman voor de pers.

De Raad voor de Pers heeft het beroep van de redacteur gegrond verklaard en het besluit vernietigd met de mededeling dat de ombudsman voor de pers geen enkele aandacht had geschonken aan de drempel van algemeen belang die de krant had aangevoerd ter verdediging van de publicatie van de informatie waarover geklaagd werd, en dat de publicatie van de informatie in overeenstemming was met bepaalde beginselen van de praktijkcode.

Een klacht van het Cork Traveller Women’s Network en de Irish Traveller Movement tegen de Sunday World over een inbreuk op de privacy werd ook gegrond verklaard. In de krant stond een artikel over de begrafenis van een man die was overleden na het oplopen van Covid-19. De Ombudsman stelde vast dat de krant Principe 5 had geschonden door zonder toestemming persoonlijke medische informatie te verstrekken.

#Open journalistiek

Geen nieuws is slecht nieuws
Steun het tijdschrift

Uw bijdragen zal ons helpen de verhalen te blijven leveren die belangrijk voor u zijn

Steun ons nu

Het verweer van de krant dat de doodsoorzaak bij de begrafenis bekend was gemaakt, werd niet aanvaard. Tegen de beslissing van de ombudsman voor de pers werd geen beroep aangetekend.

Negentien klachten zijn door redacteuren tot tevredenheid van klagers opgelost via de dienst Alternative Dispute Resolution van het Bureau. Twee hiervan werden opgelost door middel van bemiddeling, waarbij de redacteur en de klager elkaar op vrijwillige en vertrouwelijke basis ontmoetten om de klacht te bespreken met het doel om tot een wederzijds bevredigend resultaat te komen.

“De pandemie heeft het belang onderstreept van objectieve, grondige rapportage en van goed geïnformeerd commentaar en analyse van deskundigen”, aldus voorzitter van de Persraad, Rory Montgomery. “Ik geloof dat de pers Ierland heel goed heeft gediend in deze crisis, in een tijd waarin de risico’s en nadelen van een te grote afhankelijkheid van sociale media echt zichtbaar zijn.”

Hij verwelkomde de publicatie in maart van het “alomvattende en weloverwogen” rapport van de herziening van de lasterwet.

“De Persraad is zich bewust van de grondrechten van individuen, maar het is ook essentieel dat het functioneren van de lasterwetgeving het vermogen van de pers om volledig en objectief te rapporteren over zaken van openbaar belang niet ondermijnt”, zei hij.

Hij drong er bij de minister van Justitie op aan om snel werk te maken van haar toezegging om de ontwerpwetgeving ter uitvoering van de aanbevelingen van de evaluatie zo spoedig mogelijk te publiceren.

Leave a Comment